especially vulnerable


Botkyrka Konsthall
Stockholm, SE
2020 


                          Mark